Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
1 22.12.1977 TW Joanna nt współpracy studentów PW z SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
2 01.01.1978 Wykaz sympatyków SKS IPN BU 0222/701_Wasale_t.2
3 03.01.1978 TW Janek nt udziału W. Maja w spotkaniu SKS w DS Mikrus (lub DS Riviera) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
4 04.01.1978 TW Janek nt spotkania W. Maja z J. Kuroniem IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
5 04.01.1978 Wniosek SB do KWMO w Kielcach o opinię nt W. Maja i jego rodziny w Kazimierzy W. IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
6 04.01.1978 Plan SB operacyjnego sprawdzenia W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
7 10.01.1978 TW Joanna nt współpracy studentów PW z SKS, powielania oraz TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.2
8 14.01.1978 TW Joanna nt W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
9 17.01.1978 TW Janek nt BL, TKN, kolportażu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
10 20.01.1978 Notatka SB nt rozmowy władz uczelni z W. Majem IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
11 26.01.1978 Informacja SB nt przekwalifikowania sprawy W. Maja na kwestionariusz ewidencyjny IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
12 09.02.1978 Polecenie SB przeprowadzenia rozmowy z ojcem W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
13 16.02.1978 TW Janek nt TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
14 22.02.1978 Informacja SB nt przechwycenia przez Wydział W listu W. Maja do Szwajcarii IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
15 24.02.1978 Wniosek SB do KWMO w Kielcach o przeprowadzenie rozmowy z ojcem W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
16 28.02.1978 TW Janek nt TKN, Wydział W nt rozmowy W. Maja z matką IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
17 01.03.1978 TW Joanna nt SKS - cz. 1 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
18 01.03.1978 Wydział W nt rozmowy W. Maja z matką IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
19 01.03.1978 TW Joanna nt spotkania SKS - cz.2 IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
20 02.03.1978 TW Joanna nt zebrania SKS oraz informacja SB z dziekanatu FTiMS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
21 04.03.1978 TW Joanna nt spotkania SKS poświęconego represjom, TKN, BL, zatrzymaniom IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
22 06.03.1978 Szyfrogram nr 603 z Wrocławia do Warszawy IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
23 06.03.1978 Szyfrogram nr 615 z Wrocławia do Warszawy IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
24 07.03.1978 Szyfrogram nr 626 z Wrocławia do Warszawy IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
25 07.03.1978 Odpowiedź na szyfrogram nr 603 IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
26 07.03.1978 Postanowienie SB o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
27 07.03.1978 Szyfrogram SB nt ukarania W. Maja przez kolegium we Wrocławiu za udział w nielegalnym zebraniu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
28 08.03.1978 Notatka SB nt rozmowy SB z władzami uczelni IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
29 08.03.1978 TW Joanna nt zebrania SKS we Wrocławiu oraz TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.2
30 09.03.1978 TW Joanna nt spotkania SKS we Wrocławiu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
31 09.03.1978 TW Joanna i TW Janek nt zebrania SKS w Warszawie (relacja W. Maja ze spotkania SKS-ów we Wrocławiu), informacja SB nt rozmów z władzami PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
32 10.03.1978 Szyfrogram SB z Warszawy do Wrocławiu z prośbą o przesłanie zdjęć W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
33 11.03.1978 Odpowiedź na szyfrogram z informacją o braku zdjęć W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
34 13.03.1978 TW Janek o zbieraniu pieniędzy przez W. Maja na grzywny IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
35 13.03.1978 TW Janek nt spotkania SKS-ów we Wrocławiu IPN BU 0247/455_Klika_t.2
36 15.03.1978 Prośba SB do KWMO Kielce o przesłanie akt paszportowych W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
37 15.03.1978 TW Janek nt zebrania SKS we Wrocławiu IPN BU 0247/455_Klika_t.2
38 15.03.1978 TW Joanna nt współpracy studentów PW z SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
39 16.03.1978 Informacja KWMO we Wrocławiu nt kolegium w związku ze spotkaniem SKS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
40 18.03.1978 Szyfrogram SB nt współpracy studentów PW z SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
41 19.03.1978 Szyfrogram SB nt zorganizowania spotkania studentów PW z S. Kawalcem IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
42 20.03.1978 Notatka SB nt rozmowy z tow. Ostrowskim i referatów zleconych W. Maj IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
43 20.03.1978 Meldunek SB nt zachowania się W. Maja w czasie rozwiązywania zebrania SKS-ów we Wrocławiu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
44 20.03.1978 TW Joanna nt współpracy studentów PW z SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
45 20.03.1978 TW Janek nt BL IPN BU 0247/455_Klika_t.2
46 21.03.1978 TW Janek nt BL, TW Rafał nt profilu studentów FTiMS, informacja SB o obciążeniu W. Maja dodatkowymi zadaniami z nauk politycznych IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
47 23.03.1978 Tow. Ostrowski nt spotkania OOP PZPR z RW SZSP FTiMS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
48 24.03.1978 Tow. Ostrowski nt rozmowy przeprowadzonej przez OOP PZPR FTiMS z W. Majem IPN BU 0247/455_Klika_t.2
49 29.03.1978 TW Joanna nt zebrania SKS i zbiórki pieniędzy na grzywny IPN BU 0247/455_Klika_t.2
50 31.03.1978 TW Joanna nt zebrania SKS, represji oraz wydawania Indeksu IPN BU 0247/455_Klika_t.2
51 04.04.1978 TW Janek nt BL, SKS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
52 04.04.1978 Kierownik DS Riviera nt stolika SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
53 05.04.1978 Notatka SB nt zatrzymania W. Maja po wyjściu z zebrania SKS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
54 05.04.1978 Notatka SB nt zatrzymania studentów po wyjsciu z zebrania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
55 05.04.1978 Uzupełnienie notatki SB nt zatrzymania studentów po wyjsciu z zebrania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
56 05.04.1978 TW Joanna nt zebrania SKS, które zakończyło się zatrzymaniem studentów przez SB IPN BU 0247/455_Klika_t.2
57 05.04.1978 TW Joanna nt stolika w DS Riviera i TKN IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
58 07.04.1978 Udział członków Studenckiego Koła Nauk Politycznych PW w tematach badawczych IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
59 08.04.1978 TW Janek nt BL, SKS, TKN, kolportażu IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
60 12.04.1978 Wniosek SB o zgodę na przesłuchanie W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
61 17.04.1978 Wezwanie na przesłuchanie W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
62 18.04.1978 TW Joanna nt zebrania SKS, represji, TKN oraz planów wydawania pisma Biuletyn-3 IPN BU 0247/455_Klika_t.2
63 19.04.1978 TW Janek nt BL w DS Mikrus, SKS oraz TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.2
64 20.04.1978 TW Janek nt kolportowania Biuletynu Informacyjnego w DS Mikrus oraz SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
65 21.04.1978 TW Artur nt BL, TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
66 21.04.1978 Notatka nt wykradzenia nielegalnych publikacji przez TW Janek z pokoju W. Maja w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
67 26.04.1978 TW Joanna nt zebrania SKS, spraw personalnych, Biuletynu oraz kabaretu SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
68 26.04.1978 Notatka SB nt wezwania W. Maja na przesłuchanie IPN BU 0247/455_Klika_t.2
69 29.04.1978 TW Janek nt SKS, kolportażu w DS Mikrus oraz represji IPN BU 0247/455_Klika_t.2
70 03.05.1978 TW Joanna nt zebrania SKS oraz represji IPN BU 0247/455_Klika_t.2
71 04.05.1978 Notatka SB z przesłuchania TW Janka IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
72 04.05.1978 TW Artur nt BL, TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
73 05.05.1978 TW Artur nt spotkania z A. Kijowskim w Klubie Dyskusyjnym Socjologów (UW) IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
74 05.05.1978 TW Janek nt drukowania w DS Mikrus IPN BU 0247/455_Klika_t.2
75 10.05.1978 TW Joanna nt zebrania SKS, TW Janek nt drukowania i kolportażu w DS Mikrus, TW Artur nt TKN IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
76 15.05.1978 TW Janek nt drukowania Głosu w DS Mikrus, BL oraz SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.2
77 17.05.1978 Wniosek SB o zgodę na przesłuchanie R. Szwałka IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
78 10.01.1978 TW Artur nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
79 19.05.1978 TW Pilot (z Łodzi) nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
80 22.05.1978 TW Janek nt drukowania Głosu w DS Mikrus oraz TKN IPN BU 0247/455_Klika_t.2


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Waldemar Maj