Spis dokumentów

Dostęp do treści dokumentów jest możliwy po uzyskaniu ode mnie hasła. Proszę w zakładce "kontakt" wysłać krótką informację o sobie i podać cel kwerendy."

Logowanie

 
Nr Data Opis dokumentu Teczka
81 23.05.1978 Raport SB z przesłuchania R. Szwałka IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
82 24.05.1978 TW Artur nt kolportażu, TW Janek nt drukowania w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
83 29.05.1978 TW Janek nt petycji ws represji do Rektora PW oraz BL IPN BU 0247/455_Klika_t.2
84 07.06.1978 TW Janek nt BL, drukowania Głosu i kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
85 09.06.1978 TW Janek nt drukowania Głosu, kolportażu i wykradania pism W. Majowi z pokoju w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
86 12.06.1978 TW Janek nt kolportażu i wykradania pism W. Majowi z pokoju w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
87 13.06.1978 Notatka SB nt próby przeszukania pokoju W. Maja w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
88 13.06.1978 Notatka SB nt rozmowy z tow. Ostrowskim ws próby usunięcia W. Maja z DS Mikrus i z PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
89 13.06.1978 Informacja SB nt Kolegium Dziekańskiego FTiMS ws sprawie usunięcia W. Maja z DS Mikrus od nowego roku akademickiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
90 16.06.1978 Notatka SB nt rozmowy z Dziekanem FTiMS prof. Żakowskim IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
91 16.06.1978 Informacja SB nt rozmów z tow. Ostrowskim i prof. Żakowskim nt możliwości usunięcia W. Maja z uczelni lub akademika IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
92 24.06.1978 TW Janek z informacją, że nie ma nic ważnego do przekazania IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
93 24.06.1978 Plan czynności operacyjnych SB ws nr 22527 dot. W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
94 24.06.1978 Prośba SB o zabezpieczenie operacyjne W. Maja w IF PAN na czas odbywania praktyki IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
95 26.06.1978 Prośba SB do KWMO w Kielcach o przeprowadzenie rozmowy z rodzicami W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
96 28.06.1978 TW Janek nt oceny niedostatecznej z elektroniki i niezaliczeniu jednego przedmiotu przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
97 19.07.1978 Notatka SB nt rozmowy z T. Klincewiczem dot. drukowania (w trakcie zatrzymania na 48 godzin) IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
98 22.07.1978 Notatka SB nt przesłuchania T. Klincewicza (w trakcie zatrzymania na 48 godzin) IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
99 02.08.1978 Analiza SB sprawy operacyjnego sprawozdania dot. T. Klincewicza nr 23955 IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
100 03.08.1978 Ponaglenie wysłane do KWMO w Kielcach IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
101 07.08.1978 Notatka SB nt rozmowy operacyjnej SB z ojcem T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
102 11.08.1978 Wniosek SB o wyrażenie zgody na przesłuchanie T. Klincewicza w Gdańsku IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
103 12.08.1978 Meldunek SB nt rozmowy operacyjnej SB z ojcem T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
104 15.08.1978 Raport SB z przesłuchania T. Klincewicza w Gdańsku IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
105 17.08.1978 Notatka SB nt rejsu po Zatoce Gdańskiej IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
106 18.08.1978 Notatka SB nt prośby wysłanej do KWMO w Kielcach o wezwanie W. Maja na przesłuchanie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
107 18.08.1978 Meldunek SB nt rozmowy ostrzegawczej SB z ojcem T. Klincewicza i przesłuchania T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
108 28.08.1978 KS MJ nt zakwaterowania studentów w DS Mikrus IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
109 30.08.1978 Notatka SB nt niemożności wezwania W. Maja na przesłuchanie przez KWMO w Kielcach IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
110 06.09.1978 KS MT nt kwaterowania studentów w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
111 07.09.1978 TW Janek nt relacji T. Klincewicza z przesłuchań w Gdańsku IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
112 07.09.1978 Notatka SB nt spotkania z T. Klincewiczem w kawiarni na Pl. Na Rozdrożu IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
113 08.09.1978 Notatka SB nt rozmowy z rodzicami W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
114 08.09.1978 Notatka SB nt załatwienia dwóch ocen niedostatecznych W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
115 11.09.1978 Notatka SB nt załatwienia oceny niedostatecznej W. Maja na egzaminie poprawkowym IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
116 12.09.1978 Notatka SB nt zakwaterowania studentów w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
117 13.09.1978 Notatka SB nt poprawienia oceny niedostatecznej przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
118 16.09.1978 Informacja SB nt rozmowy z rodzicami W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
119 19.09.1978 Szyfrogram SB nt zjazdu SKS-ów IPN BU 0247/455_Klika_t.3
120 22.09.1978 Informacja SB nt przekwalifikowania sprawy W. Maja na operacyjne rozpracowanie IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
121 22.09.1978 Plan działań operacyjno-śledczych w zw. z nielegalnym zebraniem SKS-ów planowanym w W-wie IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
122 25.09.1978 Notatka SB nt zjazdu SKS-ów IPN BU 0247/455_Klika_t.3
123 26.09.1978 KS MT nt zakwaterowania w DS Mikrus i poprawienia obu ocen niedostatecznych przez W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
124 27.09.1978 TW Artur nt spotkania z W. Majem IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
125 01.10.1978 Lista studentów zaangażowanych w antysocjalistyczną działalność IPN BU 0222/701_Wasale_t.2
126 09.10.1978 TW Janek nt sytuacji w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
127 09.10.1978 Wniosek SB o wyrażenie zgody na przesłuchanie T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
128 10.10.1978 TW Aśka i Biuro W nt zaprzestania działalności przez W. Maja w związku z chorobą matki IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
129 10.10.1978 TW Janek nt T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
130 11.10.1978 TW Janek nt zaprzestania działalności przez W. Maja w związku z chorobą matki IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
131 12.10.1978 Notatka SB z przesłuchania T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
132 13.10.1978 Informacja SB nt listu K. Gajewskiego do K. Kuty ws publikacji wierszy w Indexie IPN BU 0222/701_Wasale_t.4
133 14.10.1978 TW Janek nt planów założenia biuletynu wydziałowego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
134 14.10.1978 Meldunek SB nt przesłuchania T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
135 17.10.1978 TW Janek nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
136 18.10.1978 TW Janek nt sytuacji w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
137 19.10.1978 TW Janek nt T. Klincewicza IPN BU 0222/528_Klimek_t.1
138 21.10.1978 TW Janek nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
139 21.10.1978 TW Jolka nt reorganizacji SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3
140 22.10.1978 Wniosek SB o zgodę na przesłuchanie W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
141 22.10.1978 Prośba SB do KWMO Kielce o ustalenie na której uczelni zamierza studiować E. Maj, siostra W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
142 24.10.1978 Notatka SB nt spotkania z władzami PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
143 25.10.1978 TW Poloniusz nt kolportażu w DS Mikrus i DS Riviera i możliwości konfiskaty pism w pokoju W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
144 27.10.1978 TW Aśka nt kolportażu na FTiMS IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
145 27.10.1978 TW Artur nt kolportażu w DS Mikrus IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
146 28.10.1978 TW Janek i TW Aśka nt wznowienia przez W. Maja kolportażu nielegalnych wydawnictw na PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
147 30.10.1978 KS JR nt wizyty W. Maja z matką u Dziekana Żakowskiego IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
148 01.11.1978 Notatka SB nt grup antysocjalistycznych KOR, ROPCziO, SKS IPN BU 0204/1405_Gracze_t.9
149 02.11.1978 Notatka SB nt rozmowy z Dziekanem Żakowskim dot. W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
150 03.11.1978 Notatka SB nt rozmowy z tow. Ostrowskim - sytuacja na FTiMS, planowanie wyrzucenia W. Maja z PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
151 03.11.1978 Dyskusja SKS w KIK IPN BU 0247/455_Klika_ t.1
152 04.11.1978 Notatka SB nt przesłuchania W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
153 06.11.1978 KS JR nt rozmowy Dziekana Żakowskiego z W. Majem IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
154 06.11.1978 TW Jolka nt spotkania SKS w KIK IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
155 08.11.1978 Informacja SB nt działalności W. Maja i zapłacie 2 000 zł TW Janek m. in. za wykradzenie ulotek z pokoju W. Maja IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
156 08.11.1978 Szyfrogram SB nt kolportażu planu zajęć TKN przez W. Maja w Gmachu Głównym PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.1
157 08.11.1978 TW Janek nt DS Mikrus i przesłuchania W. Maja IPN BU 0247/455_Klika_t.3
158 09.11.1978 TW Hektor nt kolportażu ulotek w Auli Głównej PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
159 09.11.1978 KS JM nt kolportażu ulotek w Auli Głównej PW IPN BU 0258/290_Miesiąc_t.2
160 09.11.1978 TW Jolka nt spotkania SKS IPN BU 0247/455_Klika_t.3


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2023 Waldemar Maj